Disclaimer en Privacyverklaring

Everts Mediation spant zich tot het uiterste in om zorgvuldigheid te betrachten bij het geven van informatie, maar onbedoelde onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Gegeven informatie kan nimmer worden opgevat als een gegeven advies: de cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie. In geval niettemin, op welke wijze dan ook, aansprakelijkheid mocht ontstaan, dan wordt deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt tot de omvang van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Everts Mediation heeft een voor de beroepsgroep gebruikelijke beroeps-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aon Heerkens Thijssen te Amsterdam.

Privacyverklaring

Everts Mediation hanteert een Privacyverklaring. Deze voldoet aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Autoriteit Persoonsgegevens worden gesteld.